Hallituksen vuoden 2020 budjettiesityksen veroratkaisut

Hallituksen vuoden 2020 budjettiesityksen veroratkaisut
Hallituksen vuoden 2020 budjettiesityksen veroratkaisut

Valtioneuvosto tiedottaa päättäneensä budjettiriihessä vuoden 2020 veroratkaisuista. Talousarvioesitys ja julkisen talouden suunnitelma käsitellään valtioneuvostossa 7. lokakuuta.

Asuntolainojen korot

Asuntolainan korkovähennysoikeutta supistetaan vuonna 2020 10 prosenttiyksikköä ja vuosina 2021—2023 5 prosenttiyksikköä vuodessa siten, että vuonna 2023 asuntolainan korkojen vähennyskelpoisuus poistuu kokonaan.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää alennetaan 2 400 eurosta 2 250 euroon. Vähennyksen osuutta työkorvauksissa lasketaan 50 prosentista 40 prosenttiin ja palkoissa 20 prosentista 15 prosenttiin.

Ansiotuloverotus        

Ansiotuloverotusta kevennetään yhteensä 200 miljoonalla eurolla korottamalla työtulovähennystä, kunnallisverotuksen perusvähennystä sekä valtion- ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyksiä. Kevennys kohdistetaan ensisijaisesti pieni- ja keskituloisille palkka-, eläke- ja päivärahatulon saajille. Ansiotuloveroperusteisiin tehdään indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla. Alun perin määräaikaiseksi vuonna 2013 säädetyn valtion tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan eli ns. solidaarisuusveron voimassaoloa jatketaan hallituskauden loppuun saakka.

Muuttokustannukset

Työvoiman liikkuvuutta edistääkseen hallitus antaa eduskunnalle esityksen, jossa säädettäisiin puolet työnantajan maksamista muuttokustannuksista verovapaiksi.

Ulkomaiset avainhenkilöt

Ulkomaisten avainhenkilötyöntekijöiden lähdeverolaki tehdään pysyväksi ja lähdeveron prosenttia alennetaan 35 prosentista 32 prosenttiin.

Liikennepolttoaineet ja energiaverotus

Liikennepolttoaineiden verotusta korotetaan 250 miljoonalla eurolla. Korotus tehtäisiin siten, että se tulisi voimaan elokuussa 2020.

Energiatuotannon ja -käytön päästöohjausta lisätään poistamalla hallituskauden aikana energiaintensiivisen teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmä ja alentamalla II veroluokan sähkövero budjettineutraalisti kohti EU:n sallimaa minimitasoa. Kaivostoiminta siirretään sähköveroluokkaan I. Työkone- ja lämmityspolttoaineiden verotusta kiristetään 100 miljoonalla eurolla.

Tupakan, alkoholin ja virvoitusjuomien verot

Tupakan, alkoholin ja virvoitusjuomien valmisteveroja korotetaan hallituskauden aikana yhteensä 275 miljoonalla eurolla. Tupakkaveroa korotetaan asteittain vuosina 2020—2023 yhteensä 200 miljoonalla eurolla ja korotus ensi vuodelle on 50 miljoonaa euroa. Virvoitusjuomien veroa korotetaan ensi vuonna 25 miljoonalla eurolla sokeripitoisia juomia painottaen.

Yritysverotus

Hallitus selvittää ja valmistelee pikaisesti hallituksen esityksen määräaikaisista kaksinkertaisista poistoista kone- ja laiteinvestointeihin kannustamiseksi neljän vuoden ajaksi. Tämä merkitsisi yritysten kannalta lykättyä verotusta. Hallituksen tavoitteena on uudistuksen voimaantulo vuonna 2020.

Hallitus selvittää pikaisella aikataululla mahdollisuutta antaa esitys määräaikaisesta tutkimusyhteistyökannustimesta, jonka tavoitteena on kannustaa aineettomiin investointeihin. Yrityksille voitaisiin myöntää esimerkiksi 50 %:n ylimääräinen verovähennys yritysten sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimus- ja innovaatiohankkeiden rahoitusmenoista neljän vuoden ajan. Tavoitteena on uudistuksen voimaantulo vuonna 2020.

Kasvuyrityksille henkilöstön palkitsemisjärjestelmä         

Osaamisen vahvistamiseksi hallitus toteuttaa listaamattomien kasvuyritysten henkilöstön palkitsemista koskevan lainsäädäntöuudistuksen 1.7.2020 alkaen.

Lähde: Verotieto Oy