Korotetut poistot vuosina 2020-2023

Korotetut poistot vuosina 2020-2023
Korotetut poistot vuosina 2020-2023

Hallitus on antanut lakiesityksen (He 85/2019), jossa ehdotetaan, että elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittava verovelvollinen saisi tehdä kalenterivuosina 2020—2023 käyttöön ottamaansa irtaimeen käyttöomaisuuteen kuuluvien koneiden, kaluston ja laitteiden hankintamenoista säännönmukaiseen poistoon verrattuna kaksinkertaisen poiston lain soveltamisaikana.

Myös elinkeinoverolain 31 §:ssä tarkoitetusta omaisuudesta voitaisiin tehdä korotettu poisto (mm. hissit, lämpökeskuksen koneet ja laitteet, liedet, jää- ja pakastekaapit, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteet, keskusantennit). Ammattimaisessa liikenteessä käytettävistä autoista voisi tehdä korotetun poiston, jos verovelvollinen valitsisi autojen poistamisen elinkeinoverolain 30 §:n mukaisesti.

Koneiden, kaluston ja laitteiden vuotuinen enimmäispoisto olisi 25 prosentin sijasta 50 prosenttia. Veronhuojennus koskisi kaikkea uutta irtainta käyttöomaisuutta. Korotettua poistoa ei voisi tehdä käytettyinä hankittujen hyödykkeiden hankintamenoista.

Korotetut poistot voisi tehdä enintään neljänä verovuonna. Esimerkiksi vuonna 2020 käyttöön otetusta koneesta saisi tehdä korotetun poiston vuosina 2020—2023 ja vuonna 2023 käyttöönotetusta laitteesta ainoastaan vuonna 2023. Kone tai laite, johon korotettua poistoa sovelletaan, muodostaa erillisen poistokohteen. Se osa hankintamenosta, jota ei ole poistettu korotettujen poistojen nojalla, siirtyy vähennettäväksi osana irtaimen käyttöomaisuuden menojäännöstä.

Edellytyksenä korotettujen poistojen vähentämiselle elinkeinoverotuksessa on, että hankintamenosta tehtävä poisto on vähennetty kuluna myös verovelvollisen kirjanpidossa. Maatalouden tulosta vähennettävää poistoa ei edellytettäisi tehdyksi myös kirjanpidossa, koska kaikki maatalouden harjoittajat eivät ole kirjanpitovelvollisia, ja lisäksi maatalouden verotus on maksuperusteista. Verotuksen toimittamista varten verovelvollisen on esitettävä luotettava selvitys omaisuuden käyttöön ottamisen ajankohdasta.

Korotetuista poistoista aiheutuva yhteisöveron verotuottomuutos kompensoitaisiin kunnille yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla.

Lähde: Verotieto Oy