Positiivinen luottorekisteri käyttöön vuonna 2024

Positiivinen luottorekisteri käyttöön vuonna 2024
Positiivinen luottorekisteri käyttöön vuonna 2024

Hallitus esittää säädettäväksi lain positiivisesta luottotietorekisteristä, jonka yhteisrekisterinpitäjiä olisivat Verohallinto ja Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö. Positiivisen luottotietorekisterin käyttöönotolla on tarkoitus torjua ylivelkaantumista. Rekisterin perustamisella olisi vaikutusta sellaisiin toiminimiyrittäjiin, joiden luottokelpoisuutta arvioitaisiin luonnollisena henkilönä.

Laki ehdotetaan tulevan voimaan 1.8.2022. Positiivinen luottotietorekisteri olisi kuitenkin tarkoitus ottaa käyttöön kuluttajaluottojen osalta vasta 1.4.2024 ja muiden luottojen osalta 1.4.2026.

Käyttötarkoitus ja rekisteriin talletettavat tiedot

Rekisterin sisältämien tietojen ensisijainen käyttötarkoitus olisi luotonanto. Tietoja saisi käyttää luotonannon lisäksi rahoitusvakauden ja luottomarkkinoiden seurantaa ja valvontaan.

Rekisteriin ehdotetaan talletettavaksi sellaiset luottoja koskevat tiedot, jotka ovat välttämättömiä luotonantajien laissa säädettyjen velvoitteiden täyttämiseksi. Luottokelpoisuuden arviointiin tarvittavia tietoja olisivat luottojen perustiedot, korkoa ja muita luottokustannuksia koskevat tiedot, vakuustiedot ja lyhennystiedot.

Rekisteriin ehdotetaan lisättäväksi eräät negatiiviset luottotiedot, jotka rinnastuisivat luottotietolaissa tarkoitettuihin maksuhäiriötietoihin. Näitä olisivat luoton maksuviivetiedot, jotka ovat välttämättömiä luotonantajien arvioidessa luotonhakijan luottokelpoisuutta, koska ne antavat tietoa mahdollisista maksuvaikeuksista varhaisessa vaiheessa.

Rekisteriin saisi myös tallentaa tiedot velkajärjestelystä ja yrityksen saneerauksesta.

Lisäksi rekisteriin talletettaisiin luonnollisen henkilön brutto- ja nettotulon laskennassa tarvittavat tuloja koskevat tiedot, jotka otetaan myös huomioon luottokelpoisuuden arvioinnissa.

Ilmoitusvelvollisuus

Laissa määriteltyjä luottoja koskevien tietojen ilmoittaminen rekisteriin olisi pakollista. Velvollisuus tietojen ilmoittamiseen olisi ensinnäkin laissa täsmennettävillä luotonantajilla.

Lisäksi ilmoitusvelvollisia olisivat ne elinkeinonharjoittajat, joille luottosopimuksesta johtuvat luotonantajan oikeudet ovat siirtyneet. Tällaisia toimijoita voivat olla esimerkiksi perintätoimistot.

Tiedot luotosta eivät häviä rekisteristä myöskään tilanteessa, jossa luotto siirretään alkuperäiseltä luotonantajalta jollekin toiselle taholle. Kansaneläkelaitos ilmoittaisi rekisteriin opintolainojen takaussaatavat.

Tietojen luovuttaminen rekisteristä

Luotonantajat saisivat rekisteristä tietoja erityisesti luotonannossa tehtävää luottokelpoisuuden arviointia varten. Luovutettavat tiedot kattaisivat ne tiedot, joita jo nykyisin on käytettävä luonnollisen henkilön luottokelpoisuuden arvioinnissa, ja jotka ovat välttämättömiä rekisterin ensisijaisen käyttötarkoituksen ja tavoitteen saavuttamiseksi.

Positiivisen luottotietorekisterin käyttöönoton myötä kuluttajaluottoja myöntävillä elinkeinonharjoittajilla rekisteri olisi luottokelpoisuuden arvioinnissa ensisijainen tietolähde sen sijaan, että tiedot kysyttäisiin luotonhakijalta itseltään.

Luonnolliset henkilöt voisivat saada luottojaan ja tulojaan koskevia ajantasaisia tietoja rekisteristä sähköisen asiointipalvelun kautta.

Lähde: Verotieto Oy