Puoliväli- ja kehysriihen verolinjaukset

Puoliväli- ja kehysriihen verolinjaukset
Puoliväli- ja kehysriihen verolinjaukset

Valtioneuvosto tiedottaa, että hallitus on puoliväliriihessä tehnyt verolinjauksia. Hallituksen tavoitteena on tiivistää veropohjaa, edistää yritysten investointeja ja vahvistaa kilpailukykyä. Budjettiriihessä 2021 päätetään 100–150 miljoonan euron valtiontaloutta vahvistavasta veroratkaisusta sekä lisäksi muista, investointeja edistävistä ja kilpailukykyä vahvistavista veromuutoksista.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannustinta selvitetään ja korotetuille poistoille jatkoaika

Kasvun ja investointien tukemiseksi hallitus jatkaa kone- ja laiteinvestointien kaksinkertaista poisto-oikeutta vuosille 2024–25.  Myöhemmin asetettava parlamentaarinen työryhmä arvioi pysyvää T&K-kannustinta osana kokonaisratkaisua, joka johtaisi TKI-toiminnan yksityisten ja julkisten investointien ja rahoituksen neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Hallitus linjaa mahdollisesta kannustimesta budjettiriihessä 2021.

Osinkoverotuksen rakennemuutosta selvitetään

Lisäksi hallitus selvittää yhteisö- ja osinkoverotuksen rakennemuutosta, jossa yhteisöverokannat eriytetään yhtiöön jätetyn voiton ja yhtiöstä ulosmaksetun voiton osalta vuoden 2022 toukokuun loppuun mennessä. Tavoitteena on parantaa investointien ja kotimaisen omistamisen kannustimia.

Ulkomaisten rahastojen verovelvollisuutta laajennetaan

Ulkomaisten sijoittajien verovelvollisuuden laajentamiseksi varmistetaan, että ulkomaisten rahastojen kiinteistösijoituksista saadut voitot verotetaan Suomessa mahdollisimman laajasti. Muutokset tulevat voimaan vuoden 2023 alusta alkaen.

Metsärahastojen metsävähennystä rajoitetaan

Metsärahastojen mahdollisuutta hyödyntää metsävähennystä rajoitetaan vuoden 2022 alusta alkaen. Samalla selvitetään yhteismetsäosuuden hankintavelan koron vähennyskelpoisuutta.

Korkovähennysrajoitusta muutetaan

Korkovähennysrajoitusta uudistettaessa tarkastellaan myös sitä, miten säännöstöllä voidaan tehokkaasti estää verotettavan tulon siirtäminen Suomen verotusvallan ulkopuolelle kiinteistösijoituksia hallinnoivissa pääomasijoitusrakenteissa.

Verovapaat osingot

Hallitus linjaa syksyn 2021 budjettiriihessä mahdollisuudesta uudistaa ulkomaisten ja muiden osinkoverosta vapautettujen yhteisöjen osinkojen verotusta toukokuussa valmistuvan työryhmän loppuraportin ja hallitusohjelman pohjalta, siten ettei muutos koske yleishyödyllisiä yhteisöjä.

Ansiotulojen verotus

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuosittain indeksitarkistukset, jotta verotus ei kiristyisi yleisen ansiotason nousun myötä.

Hyvinvointialueiden perustamisen myötä kuntien verotuloja siirretään valtiolle kuntien kustannus- ja tehtävätaakan merkittävästi vähentyessä. Verotulojen siirron yhteydessä ansiotulon verotusta kevennetään, jotta uudistus ei johtaisi verotuksen kiristymiseen minkään tulonsaajaryhmän osalta.

Kotitalousvähennys

Lämmitystapamuutoksia tuetaan öljylämmityksestä luopumisen osalta korottamalla kotitalousvähennyksen enimmäismäärää 2250 eurosta 3500 euroon ja korvausprosenttia 40:stä 60:een. Muutos on väliaikainen ja se on voimassa vuosina 2022–27.

Syksyllä 2021 käynnistetään selvitys siitä, miten kotitalousvähennystä voitaisi laajentaa myös muihin energiaremontteihin sekä taloyhtiön teettämiin remontteihin. Lisäksi selvitetään, kuinka kotitalousvähennystä voidaan kehittää niin, että vähennys kannustaa korjauspalveluihin ja korjausremontteihin, pidentää rakennusten ja materiaalien käyttöikää, parantaa energiatehokkuutta tai muulla tavoin tukee kiertotaloutta ja päästöjen vähentämistä. Selvitys valmistuu helmikuun 2022 loppuun mennessä.

Kotitalousvähennystä ei saa, jos on saanut muuta avustusta vastaavaan työhön.

Kotitalousvähennyksen työllisyysvaikutusten arvioimiseksi budjettiriihen 2021 yhteydessä linjataan kaksivuotisesta kokeilusta, jossa kotitalousvähennyksen kotitaloustyön sekä hoiva- ja hoitotyön enimmäismäärää korotetaan merkittävästi, esimerkiksi 2250 eurosta 3500 euroon ja korvausprosenttia 40:stä 60:een, ottaen huomioon vaikutus julkisen talouden tasapainoon.

Työsuhdeautojen verotus

Hybridiautojen verotusarvoa tarkistetaan luontoisetujen arvostamisperusteissa. Vastaava vähennys tehdään kaasuautojen verotusperusteisiin. Lisäksi vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa vuosille 2022–2025. Tämä on puolet siitä, kuinka paljon täyssähköautojen verotusarvoa alennettiin vuosiksi 2021–2025 170 eurolla.

Välillinen verotus

Tupakan verotusta kiristetään yhteensä 100 miljoonaa euroa vuosina 2022—2023. Syksyn 2019 budjettiriihessä päätetyn mukaisesti parafiinisen dieselin verotuki poistetaan vuosina 2021—2023.

Lähde: Verotieto Oy