Veromuutokset ja lainsäädännön muutokset vuodelle 2016

Veromuutokset ja lainsäädännön muutokset vuodelle 2016
Veromuutokset ja lainsäädännön muutokset vuodelle 2016

Verovuoden muutokset 2016:

Arvonlisävero

Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa on muutettu 1.1.2016 alkaen 8 500 eurosta 10 000 euroon. Lisäksi verohuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon yläraja on noussut 22 500 eurosta 30 000 euroon.

Laki kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa velvoittaa yrityksiä, joiden liikevaihto ylittää 10 000 euron vähäiseksi katsotun liiketoiminnan rajan.

Arvonlisäveroprosentit säilyvät ennallaan.

Tulojen verotus

Ansiotuloverotus

Ansiotuloverotukseen tehdään ansiotasoindeksin muutosta vastaava tarkistus kaikilla tulotasoilla. Tämä keventää pieni- ja keskituloisten verotusta, sillä työtulovähennyksen ja kunnallisveron perusvähennyksen enimmäismääriä korotetaan.

Suurten ansiotulojen vero kiristyy. Niin sanotun solidaarisuusveron eli valtion tuloveroasteikon alaraja laskee nykyisestä 90 000 eurosta 72 300 euroon kahden vuoden ajaksi.

Yleisradiovero 2016

Yle-veroa tarkistettiin ja kuluvana vuonna yleisradioveroa ei enää peritä alle 10 300 euroa vuodessa ansaitsevilta. Pienimmän maksettavan Yle-veron määrää korotettiin 51 eurosta 70 euroon.

Yhteisöjen Yle-vero on 140 – 3 000 euroa

Pääomatulojen verotus

Pääomaverotus kiristyy jälleen. Yli 30 000 euron pääomatulojen veroa korotetaan prosentilla 33 prosentista 34 prosenttiin. Sitä vähäisempien tulojen pääomaverokanta 30 prosenttia säilyy ennallaan. Muutos koskee vuosia 2016-2017.

Luovutustappio voidaan vähentää jatkossa kaikista pääomatuloista.

Ulkomaisten avainhenkilöiden määräaikaista 35 prosentin lähdeveroa jatketaan vuodet 2016 – 2019.

Muita veromuutoksia:

Asuntolainan korkojen vähennys 2016

Asuntolainan korkojen vähennysoikeus pienenee jälleen. Asuntovelan korkovähennyksen vähennyskelpoinen määrä on enää 55 prosenttia. Tämän jälkeen vähennysprosentti alenee 10 prosenttia vuodessa. Vuonna 2019 vähennyskelpoinen määrä on enää 25 prosenttia maksetuista asuntolainan koroista.

Perintö- ja lahjaverotus

Perintö- ja lahjaveron koroton maksuaika pitenee viidestä kymmeneen vuoteen sukupolvenvaihdoshuojennustilanteissa.

Kiinteistövero

Muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti voi olla enintään 1,0 prosenttiyksikköä kunnan määräämää vakituisten asuinrakennusten veroprosenttia korkeampi. Kunnat päättävät vuosittaiset kiinteistöveroprosenttinsa laissa säädettyjen ala- ja ylärajojen väliltä.

Ajoneuvo- ja autovero

Ajoneuvoveron korotus vuosittaisessa maksussa on 36,50 euroa. Korotus laskutusjaksojen johdosta toteutuu täysimääräisenä vuonna 2017.

Autovero suosii pienipäästöisiä autoja ja kevennys tulee voimaan portaittain vuosina 2016-2019.

Energiaverotusta, tupakkaveroa ja jäteveroa korotetaan. Nestekaasun verovapaus poistuu.

Lainsäädännön muutokset 2016:

Uudistettu kirjanpitolaki astui voimaan

Kirjanpitolainsäädännön uudistus astui voimaan 1.1.2016. Lakia ja asetuksia sovelletaan ensimmäisen kerran tilikaudella, joka alkaa 1.1.2016 tai sen jälkeen. Kirjanpitovelvollinen saa soveltaa uusia säännöksiä tilinpäätöksiin, jotka laaditaan lain voimaantulon jälkeen.

Kirjanpitolainsäädännön uudistuksen myötä yritysten kokorajat määritellään uudelleen. Yritykset ryhmitellään kolmeen eri kokoluokkaan ja velvoitteet syntyvät kokoluokan mukaisesti. Ryhmittelyn lähtökohtana on taseen loppusumma, liikevaihto sekä henkilökunnan määrä. Pien- ja mikroyritysten tuloslaskelma- ja tasekaavat sekä liitetiedot ovat lyhennettyjä.

Katso lisää täältä:

Kaupan aukioloajat vapautuivat

Eduskunta hyväksyi vuoden 2016 alusta vapaat aukioloajat kaupoille ja parturi-kampaamoille ja vähittäiskaupan liikeaikalaki kumottiin. Jatkossa parturi-kampaamot ja kaupat voivat itse päättää aukioloistaan kysynnän mukaan.

Kauppakeskusyrittäjillä on myös jatkossa vapaus pitää liike suljettuna yhtenä päivänä viikossa.

Säätiölaki uudistui radikaalisesti

Uusi laki astui voimaan 1.12.2015 ja se korvaa vanhan vuodelta 1930 peräisin olevan säätiölain. Uudistuksen tarkoituksena on kehittää säätiöiden toimintamahdollisuuksia. Toiminnan avoimuutta lisätään ja valvontaa parannetaan.

Laki tiukentaa ja selventää lähipiirin suosimiskieltoa. Säätiön tarkoituksena ei voi enää miltään osin olla taloudellisen edun tuottaminen lähipiirille. Lähipiirin kuuluvien henkilöiden määritelmä on selkeämpi ja laajempi kuin aiemmin.

Toimintakertomuksessa tai tilinpäätöksen liitetietoina on annettava nykyistä yksityiskohtaisemmat tiedot säätiön toiminnasta ja lähipiirin kohdistuvista toimista. Myös konsernitilinpäätösvelvollisuutta laajennetaan.

Henkilöyhtiölain muutokset

Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä muuttui 1.1.2016. Lakia on muutettu siten, että avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö syntyvät jatkossa rekisteröinnillä. Jatkossa yhtiömiehet voivat joustavammin sopia henkilöyhtiöiden yhtiökaudesta, yhtiön purkamisesta ja yhtiöosuuden lunastamisesta. Yhtiösopimuksessa voidaan sitovasti sopia yli kymmenen vuoden yhtiökaudesta. Laki pitää sisällään myös säännöksiä yhtiösopimuksen vähimmäissisällöstä.