Työtapaturma- ja ammattitautilaki

Työtapaturma- ja ammattitautilaki
Työtapaturma- ja ammattitautilaki

1.1.2016 voimaan uusi työtapaturma- ja ammattitautilaki

Uudessa laissa on yhdistetty kolmen voimassa olevan lain säännökset: ammattitautilain, tapaturmavakuutuslain, ja tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annetun lain, jotka uusi laki korvaa.

Uusi laki selkeyttää ja parantaa järjestelmän toimivuutta ja varmistaa korvaushakemuksen nopeamman käsittelyn. Uudistetussa laissa kuvataan nykyistä yksityiskohtaisemmin olosuhteet, joissa vahinko korvataan työtapaturmana ja ammattitautina. Jaottelussa käytetään tapaturma työssä, työntekopaikan alueella, työntekopaikan alueen ulkopuolella ja erityisissä olosuhteissa.

Työnantajan vakuuttamisvelvollisuuden raja muuttuu 12 päivän lukumäärästä 1 200 euron työnantaja- ja vuosikohtaiseksi euromääräksi. Lakiin on kirjattu nykyinen periaate korvausten ensisijaisuudesta muihin lakisääteisiin etuusjärjestelmiin nähden.

Yksityiselle liikkeen- ja ammatinharjoittajalle vakuutuksen ottaminen on edelleen vapaaehtoista. Vapaaehtoisen vakuutuksen saamisen edellytyksenä on, että yrittäjällä on YEL- vakuutus otettuna. Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies eivät enää jatkossa kuulu pakollisesti vakuutettaviin. Työnantajansa kanssa samassa taloudessa asuva ja yrityksessä työskentelevän perheenjäsenen on jatkossa otettava lakisääteinen tapaturmavakuutus. Jatkossa osakeyhtiön on otettava osakkeenomistajalle pakollinen tapaturmavakuutus, jos hän omistaa yksin enintään 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa enintään 50 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä ja huomioon otetaan myös välillinen omistaminen toisen yhtiön kautta.