Valtioneuvoston kehysriihen verolinjaukset

Valtioneuvoston kehysriihen verolinjaukset
Valtioneuvoston kehysriihen verolinjaukset

Valtioneuvosto tiedottaa, että kehysriihessä on tehty seuraavia veroratkaisuja:

Arvonlisäverotus ja vakuutusmaksuvero

Yleinen arvonlisäverokanta sekä vakuutusmaksuveron verokanta korotetaan nykyisestä 24 prosentista 25,5 prosenttiin. Korotus tulee voimaan vuonna 2024.

Ansiotulojen verotus

Ansiotuloverotuksen indeksitarkistus jätetään vuonna 2025 tekemättä valtion tuloveroasteikon kahden ylimmän tuloluokan osalta.

Lisäksi eläketulovähennystä kiristetään siten, että pienempien eläkkeiden verotus ei kiristy. Eläketulon verotuksen kiristys kohdistuu 23 000–57 000 euroa vuodessa eläkettä saaviin. Eläketulon lisäveroon ei tehdä muutoksia.

Hallitusohjelman mukaisesti ansiotuloveroperusteisiin tehdään indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla vuosina 2026 ja 2027. Indeksitarkistus sisältyy teknisenä oletuksena myös vuodelle 2028. Työn verotusta kevennetään asteittain vaalikaudella painottaen pieni- ja keskituloisia. Vuonna 2025 otetaan käyttöön työtulovähennyksen lapsilukuun perustuva lapsikorotus.

Ansiotulovähennys korvataan työtulovähennyksellä

Kuntien tulopohjaa vahvistetaan korvaamalla ansiotulovähennys työtulovähennyksellä. Muutos kasvattaa kuntien verotuloja ja vähentää valtion.

Vapaaehtoinen eläkesäästämisen

Vapaaehtoisen eläkesäästämisen verotuki poistetaan vuoden 2027 alusta lähtien.

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennystä supistetaan 100 miljoonalla eurolla.

Ajoneuvovero ja nollapäästöisten työsuhdeautojen verotuki

Nollapäästöisten työsuhdeautojen verotuen voimassaoloa jatketaan ja sähköautojen sekä lataushybridien ajoneuvoveroa korotetaan.

Valmisteverot ja kaivosmineraalivero

Kaivosmineraaliveroa, tupakkaveroa sekä virvoitusjuomaveroa korotetaan aiempaa päätettyä enemmän. Väkevien alkoholijuomien alkoholivero sidotaan kuluttajahintaindeksiin.

Autovero

Matkailuautojen autoverotuki poistetaan asteittain 15 vuoden siirtymäajalla.

Lahjoitusvähennys

Lahjoitusvähennys laajennetaan lahjoituksiin nuoriso-, kulttuuri-, liikunta-, urheilu- ja tietyt ehdot täyttäville lapsijärjestöille vuodesta 2026 alkaen.

Terveysperusteiset verot

Hallitus huomioi veropäätöksissä THL:n suositukset terveysperusteisesta verotuksesta. Makeisten ja suklaan arvonlisäverokanta korotetaan nykyisestä alennetusta 14 prosentin verokannasta uuden yleisen arvonlisäverokannan mukaiseen 25,5 prosenttiin.

Verohyvitys suurille nettonollatalouteen siirtymistä tukeville teollisille investoinneille

Investointien vauhdittamiseksi hallitus valmistelee käyttöön määräaikaisen EU:n väliaikaisten kriisipuitteiden mahdollistaman verohyvityksen suurille nettonollatalouteen siirtymistä tukeville teollisille investoinneille, esimerkiksi akku- ja vetyhankkeisiin sekä fossiilivapaaseen terästeollisuuteen. Tavoitteena on saada sähköä hyödyntäviä mittaluokaltaan suuria teollisia investointeja liikkeelle ja samalla tukea puhtaan siirtymän teollisuuden ekosysteemin rakentumista Suomeen.

Energiainvestointien korkovähennysoikeus

Hallitus selvittää ja toteuttaa mahdollisuuksien mukaan merkittävien energiainvestointien korkovähennysoikeuden rajoituksen infrastruktuuripoikkeuksen laajennuksen ja selvittää yleishyödyllisten yhteisöjen sijoitusmahdollisuuksien parantamista ky-muotoisiin sijoitusrahastoihin vuodesta 2026 alkaen.

Raskaan liikenteen ammattidiesel

Hallitus ottaa käyttöön raskaan liikenteen ammattidieselin, kun EU:n uusi polttoaineen jakelijoiden päästökauppa tulee voimaan vuonna 2027.

Lähde: Verotieto Oy