Valtiovarainministeriön budjettiesityksen verolinjaukset

Valtiovarainministeriön budjettiesityksen verolinjaukset
Valtiovarainministeriön budjettiesityksen verolinjaukset

Valtiovarainministeriö on julkaissut 25.8.2023 budjettiehdotuksensa valtion vuoden 2024 talousarvioksi (linkki). Hallituksen esitys vuoden 2024 budjetiksi julkistetaan 9. lokakuuta. Seuraavassa valtiovarainministeriön budjettiesityksen keskeisimmät veropolitiikan linjaukset:

Yleistä

  • Hallitus ei päätösperäisesti kiristä kokonaisveroastetta.
  • Yritysverotus pidetään kansainvälisesti kilpailukykyisellä tasolla.
  • Osinkoverotus ja yrittäjävähennys säilyvät muuttumattomina.
  • Pääomatuloveroa tai piensijoittajan verotusta ei kiristetä missään omaisuuslajissa

Työn verotus

Hallitusohjelman mukaisesti ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuosittain indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla. Työn verotusta kevennetään asteittain vaalikaudella painottaen pieni- ja keskituloisia. Työtulovähennystä kasvatetaan noin 100 miljoonalla eurolla vuosittain, yhteensä noin 400 miljoonalla eurolla. Tämä keventää työn verotusta hallituskauden loppuun mennessä keskimäärin lähes 0,5 prosenttiyksiköllä, ja lähes 1 prosenttiyksiköllä noin 20 000–25 000 euron vuosituloilla. Lisäksi vuonna 2025 otetaan käyttöön työtulovähennyksen lapsikorotus.

Verotuloja lisääviä muutoksia henkilöverotuksessa

Vuonna 2024 verotuloja kasvattavat muun muassa valtion tuloveroasteikon ylimmän portaan 2 prosenttiyksikön määräaikaisen korotuksen jatko, matkakuluvähennyksen omavastuun korotus ja ikään perustuvan korotetun työtulovähennyksen uudelleenkohdennus.

Verotuloja vähentäviä muutoksia henkilöverotuksessa

Vuonna 2024 verotuloja vähentävät muun muassa kotitalousvähennyksen tilapäisen korotuksen jatkaminen, osakesäästötilin enimmäistalletusmäärän nostaminen sekä maatalouden tasausvarauksen korottaminen.

Alkoholiverotus

Alkoholiverotusta muutetaan siten, että väkevien alkoholijuomien ja viinien veroa korotetaan ja oluen veroa alennetaan. Nikotiinipussit sisällytetään tupakkaverotuksen piiriin.

Liikennepolttoaineet

Liikennepolttoaineiden valmisteveroa alennetaan vuoden 2024 alusta kompensoimaan hallitusohjelman mukaisesta jakeluvelvoitteen nousu-urasta syntyvää keskimääräistä polttoaineiden hinnannousua kehyskaudella. Tämä johtaa valmisteverotuottojen alenemiseen vajaalla 160 miljoonalla eurolla. Muutos polttoaineiden valmisteverotuksessa on pysyvä. Lisäksi polttoaineveron CO2-komponenttia lasketaan myöhemmin hallituskaudella 100 miljoonalla eurolla.

Arvonlisäverotus ja ajoneuvovero

Myöhemmin kehyskaudella voimaan tulevia verotuloja kasvattavia muutoksia ovat muun muassa nykyisin 10 prosentin alennettuun arvonlisäverokantaan kuuluvien hyödykkeiden, lukuun ottamatta sanoma- ja aikakauslehtiä, siirtäminen 14 prosentin verokantaan vuoden 2025 alusta ja tupakkaveron sekä virvoitusjuomaveron korotukset.

Myöhemmin kehyskaudella verotuloja vähentävät muun muassa ajoneuvoveron perusveron alentaminen sekä inkontinenssisuojien, kuukautissuojien ja lasten vaippojen siirtäminen 14 prosentin arvonlisäverokantaan.

Kiinteistöverotus

Yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaa korotetaan maapohjien osalta 1,3 prosenttiin vuonna 2024. Korotus vaikuttaa niiden 245 kunnan verotukseen, joilla yleinen kiinteistöveroprosentti on tällä hetkellä tätä alempi. Muutos lisää maapohjasta kerättyjä kiinteistöverotuloja näillä kunnilla, mikä vahvistaa kuntien taloutta heikentämättä julkista taloutta kokonaisuutena.

Lähde: Verotieto Oy