Osuuskunnan ylijäämä ja vuoden 2015 veromuutokset

Osuuskunnan ylijäämä ja vuoden 2015 veromuutokset

Osuuskunnan ylijäämä ja muita verotusuudistuksia 2015

 

Hallitus on sopinut veromuutoksista vuodelle 2015. Tulossa on seuraavia muutoksia:

Ansiotuloverotus

Toimenpiteet johtavat progression kiristymiseen. Valtionverotuksessa sovellettavan progressiivisen ansiotulon tuloveroasteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä rajaa alennettaisiin 100000 eurosta 90000 euroon. Lisäksi asteikon kolmeen alimpaan tuloluokkaan tehtäisiin inflaatiota vastaavat tarkistukset korottamalla asteikon tulorajoja noin 1,5 prosentilla. Tuloluokan voimassaoloa jatketaan vuoteen 2018 saakka.

Työmatkakulujen vähennysoikeutta pienennetään ja omavastuuosuus nostetaan 750 euroon.

Asuntolainan korkojen vähennysoikeus pienenee jälleen. Asuntovelan korkovähennyksen vähennyskelpoinen määrä on enää 65 prosenttia vuonna 2015, 60 prosenttia vuonna 2016, 55 prosenttia vuonna 2017 ja 50 prosenttia vuonna 2018.

Pääomatulojen verotus

Pääomaverotus kiristyy jälleen. Pääomatulojen verotusta muutettaisiin alentamalla ylemmän verokannan tulorajaa 40 000 eurosta 30 000 euroon ja korottamalla ylempää verokantaa 32 prosentista 33 prosenttiin. Alempi pääomaverokanta 30 prosenttia säilyy ennallaan.

Edustusmenot

Tilanne palaa vuoden 2013 tasolle. Ensi vuoden alusta lähtien edustusmenojen määrästä 50 prosenttia olisi jälleen vähennyskelpoista menoa elinkeinotoiminnan tulosta laskettaessa.

Perintö- ja lahjaverotus

Perintö- ja lahjaverotusta kiristetään korottamalla kaikkia asteikon rajaveroprosentteja yhdellä prosenttiyksiköllä vuoden 2015 alusta. Aiemmin määräaikaiseksi säädetty yli 1 000 000 euron lahja- ja perintöosuuksien veroluokka säädetään samalla pysyväksi.

Kiinteistövero

Yleisen kiinteistöveroprosentin ala- ja ylärajoja korotetaan 0,2 prosenttiyksiköllä ja vakituisen asuinrakennuksen ala- ja ylärajoja 0,05 prosenttiyksiköllä vuoden 2015 alusta. Kunnat päättävät vuosittaiset kiinteistöveroprosenttinsa laissa säädettyjen ala- ja ylärajojen väliltä.

Energiaverot, tupakkavero, ajoneuvo- ja autovero, jätevero

Energiaverotusta kiristetään korottamalla kotitalouksia koskevan yleisen sähköveroluokka I:n veroa. Lämmitys-, voimalaitos- ja työkonepolttoaineiden hiilidioksidiveroa korotetaan, samoin liikenteen polttonesteiden veroa korotetaan. Turpeen vuoden 2015 veronkorotuksesta luovutaan.

Tupakkaveroa kiristetään. Korotukset kohdistuisivat pääosin tupakkatuotteiden yksikköveroon.

Taksien ja muuttoautojen autoverohuojennus puolitetaan. Lisäksi valiokunta esittää, että otettaisiin käyttöön siirtymäaika, jonka mukaan autoon, joka otetaan taksiliikenne käyttöön viimeistään 28.2.2015, sovelletaan vielä vanhaa huojennussääntöä, jonka mukaan huojennus on 9 600 euroa. Isojen erikoisvarustelujen esteettömien tilataksien, koulukuljetustaksien ja invataksien autoverotuet säilyvät ennallaan.

Henkilö- ja pakettiautojen ominaishiilidioksidipäästöihin perustuvaa vuotuista ajoneuvoveron perusveroa korotetaan. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2015 alusta. Laissa on kuitenkin 12 kuukauden siirtymäaika, joten korotettua veroa kannettaisiin vasta vuoden 2016 veropäiviltä. Korotettua veroa sisältäviä verolippuja lähetettäisiin verovelvollisille jo vuoden 2015 aikana.

Jäteveron tasoa ehdotetaan korotettavaksi 50 eurosta 55 euroon tonnilta jätettä, joka toimitetaan kaatopaikalle. Verotason korotuksen ohella jäteverolakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi ilmoitusvelvollisuutta koskeva säännös. Sen mukaan verovelvollisen tulisi antaa jäteveroilmoituksen ohella ilmoitus verokautena kaatopaikalle toimitetuista jätteistä, jotka eivät ole veronalaisia.

Osuuskunnan ylijäämänjaon verotus

Luonnollisen henkilön listaamattoman osuuskunnan pääoman korosta eli osuuskunnan saadusta ylijäämästä 25 prosenttia verotetaan pääomatulona ja 75 prosenttia on verovapaata vuotuiseen 5 000 euron määrään saakka ja sen ylittävältä osalta veronalaista pääomatuloa olisi 85 prosenttia ja 15 prosenttia verovapaata tuloa. Jos saatu ylijäämä on elinkeinotoiminnan tai maatalouden tuloa, 2 500 euron osa katsotaan kohdistuvan henkilökohtaiseen tuloon, maatalouden tuloon ja elinkeinotoiminnan tuloon tässä järjestyksessä. Listaamattoman osuuskunnan ylijäämänjako on osakeyhtiöille ja osuuskunnille edelleen verovapaata tuloa.

Osuuspääoman korko verotetaan ansiotulona, jos osuuskunnassa on ylijäämän jaosta päättämistä edeltävän tilikauden lopussa alle 500 osuusmaksun maksanutta jäsentä ja jos ylijäämä ylittää 8 prosentin vuotuisen tuoton kaikista kyseisen osuuskunnan osuuksista ja osakkeista, jotka on merkitty osuuskunnan omaan pääomaan ylijäämän jaosta päättämistä edeltävän tilikauden lopussa. 8 prosentin ylittävästä ylijäämästä 75 prosenttia on veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa. Ylijäämänjako 8 prosenttiin saakka verotetaan, kuten edellisessä kappaleessa on kerrottu. Ylijäämän palautus on kokonaan verovapaata, jos jo se liittyy luonnollisen henkilön elantomenoihin liittyviin ostoihin.

Osuuskunnan vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuvaa varojenjakoa pidettäisiin verotuksessa pääsääntöisesti osuuskunnasta saatuna ylijäämänä. Osuuskunnan vähennyskelpoista ylijäämää rajattaisiin sekä vähennykseen oikeutettujen osuuskuntien että vähennyskelpoisen määrän suhteen.

Ylijäämän vähennyskelpoisuutta koskeva säännös koskisi vastaisuudessa vain osuuskuntia, joiden toiminta muodostuu jäsenten elinkeinoa tukevasta taloudellisesta toiminnasta ja joissa yhden jäsenen osuus osuuspääomasta ja äänivalta on enintään kymmenen prosenttia. Ylijäämä olisi vähennyskelpoinen vain siltä osin kuin se on syntynyt osuuskunnan jäsenkaupasta ja jaetaan elinkeinotoimintaa tai maataloutta harjoittaville osuuskunnan jäsenille näiden ostojen tai myyntien suhteessa.

Kun osuuskunnasta saatu ylijäämänjako on luonnolliselle henkilölle jatkossa veronalaista tuloa, niin maksetuista suorituksista tulee pidättää ennakonpidätys, jos suorituksen määrä on enintään 20 euroa. Alle 20 euron suuruisesta summasta ei toimiteta ennakonpidätystä.