Vuoden 2021 talousarvioesityksen veroratkaisut

Vuoden 2021 talousarvioesityksen veroratkaisut
Vuoden 2021 talousarvioesityksen veroratkaisut

Valtioneuvosto tiedottaa. Hallitus on tehnyt vuoden 2021 talousarvioesitykseen liittyen seuraavia veroratkaisuja:

Esitys sisältää seuraavia verolinjauksia;

Ansiotulot

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään indeksitarkistukset kaikille tulotasoille, jotta verotus ei kiristyisi yleisen ansiotason nousun seurauksena.

Tutkimusyhteistyökannustin

Hallitus valmistelee määräaikaisen tutkimusyhteistyökannustimen, jonka yksityiskohdat täsmentyvät lausuntokierroksen jälkeen.

Arvonlisäverotus

Arvonlisäveron alarajaa nostetaan 10 000 eurosta 15 000 euroon vuoden 2021 alusta alkaen pienyrittäjiä tukevana toimena.

Poistot

Pienten poistojen euromääriä korotetaan. Korotusten tasosta päätetään valmistelun yhteydessä.

Urheilurahasto

Urheilurahastoon siirrettävän tulon enimmäismäärää korotetaan 200 000 euroon. Lisäksi arvioidaan valmistelun yhteydessä, voidaanko rahastoon kertyneiden varojen tulouttamista joustavoittaa tavoitteena parantaa urheilu-uran jälkeistä toimeentuloa mm. työttömyyden varalta.

Tilapäisen työskentelyn aikaraja

Väliaikaisena toimena pidennetään tilapäisen työskentelyn enimmäiskestoa erityisellä työntekemispaikalla 3 vuodesta 3,5 vuoteen, jotta työskentely yli kolmen vuoden komennuksilla voidaan edelleen katsoa työmatkaksi.

Kotitalousvähennys

Hallitus päättää kevään 2021 kehysriihen yhteydessä kotitalousvähennyksen mahdollisesta laajentamisesta ottaen huomioon suhdannetilanteen ja vuoden 2020 lopussa valmistuvan tutkimushankkeen kotitalousvähennyksen työllisyysvaikutuksista.

Liikenteen työsuhde-edut

Toteutetaan vuoden 2021 alusta liikenteen työsuhde-etujen verouudistus, joka tukee siirtymää vähäpäästöiseen liikenteeseen. Työsuhdeautona käytettävien täyssähköautojen verotusarvoa alennetaan 170 euroa kuukaudessa vuosiksi 2021-2025.

Sähköautojen latausetu työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä säädetään verovapaaksi eduksi vuosille 2021-2025. Työsuhdesähköauton latauslaite katsottaisiin osaksi työsuhdeauton lisävarusteita.

Työsuhdematkalipun verotusta yksinkertaistettaisiin säätämällä verovapauden ylärajaksi
3 400 euroa sekä poistamalla samalla veronalaisena tulona pidettävä 300-750 euron välinen osa.

Työsuhdepolkupyörä säädetään verovapaaksi eduksi 1 200 euroon asti vuodessa.

Niin sanotun liikkumispalvelupaketin verovapaa osa määräytyisi muita verovapaita työsuhde-etuja vastaavalla tavalla. Pakettiin voisi näin ollen sisältyä verovapaasti sekä julkisen liikenteen työsuhdematkalippu että polkupyöräetu edellä mainittuihin euromääriin asti.

Vuoden 2021 kehysriiheen mennessä jatkovalmistellaan työsuhdeautojen verotuksen uudistamista siten, että verotus ohjaisi valitsemaan työsuhdeautoksi vähäpäästöisen auton. Tässä yhteydessä arvioidaan, miten verotuksella voidaan kannustaa täyssähköautojen lisäksi kaasu-autojen ja lataushybridien hankintaa. Valmistelussa huomioidaan toteutuksen hallinnollinen tehokkuus. Tavoitteena on, että lähivuosina työsuhdeautokäytöstä vapautuu markkinoille merkittävä määrä kohtuuhintaisia, vähän käytettyjä vähäpäästöisiä ajoneuvoja.

Väylämaksut

Väylämaksujen puolitusta jatketaan vuoden 2023 loppuun asti.

Energiaverot

Lämmityspolttoaineiden verotusta korotetaan 2021 alusta nettomääräisesti 105 miljoonalla eurolla. Poistetaan yhteistuotannon 0,9 laskentasääntö.

Turpeen veroa korotetaan osana lämmityspolttoaineiden veronkorotusta 2,7 €/MWh.
Turpeen verotuksessa otetaan käyttöön vuodesta 2022 lähtien lattiahintamekanismi, joka varmistaa, että yhdessä päästöoikeuden hinnan kanssa turpeen energiankäyttö vähintään puolittuu hallitusohjelman tavoitevuoteen 2030 mennessä. Mekanismin yksityiskohdista päätetään kehysriihessä 2021 asiantuntijavalmistelun esityksestä (VM, TEM, Ilmastopaneeli, Afry, VTT, VATT), ja valmistelussa kuullaan toimialan edustajia, kuten Energiateollisuus ry:tä ja Suomen Turvetuottajat ry:tä. On pidettävä huolta siitä, ettei ainespuuta ohjaudu polttoon.

Teollisuuden sähkövero alennetaan EU:n sallimalle minimitasolle 2021. Samalla energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksesta poistuu automaattisesti noin kaksi kolmasosaa, kun veroa ei palauteta enää sähköverosta.

Jäljelle jäävästä energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksesta luovutaan 2021 alkaen neljän vuoden määräajassa siten, että vuodelta 2025 yritykset eivät enää ole oikeutettuja palautukseen. Tuen poistaminen toteutetaan niin, että eniten nettoverorasituksen nousua kohtaavien yritysten energiaverorasitus nousisi voimakkaammin vasta siirtymäkauden loppupuolella. Lisäksi tuen määrän alentaminen pyritään toteuttamaan näistä lähtökohdista mahdollisimman tasaisesti.

Käytössä olevan energiatuen avulla tuetaan teollisuuden siirtymistä päästöttömiin teknologioihin. Investointitukea voidaan myöntää laitoskohtaisesti myös siirtymäajan jälkeen.

Muut energiaverolinjaukset

Hallitusohjelman kirjaus kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen ja konesalien siirrosta sähköveroluokkaan II toteutetaan mahdollisimman pikaisesti siten, että muutokset voivat tulla voimaan vuoden 2021 aikana.

Selvitetään päästövähennystavoitteen saavuttamisen ja toimijoiden neutraalin kohtelun kannalta tarkoituksenmukainen malli. Tämä edellyttää EU-oikeudellista arviota, joka käynnistetään mahdollisimman nopeasti.

Hallitus perustaa syksyn aikana valmisteluelimen, joka laatii viimeistään vuoden 2021 loppuun mennessä energiaverotuksen tiekartan, joka yhdessä päästökaupan kanssa tukee 2035 hiilineutraalisuustavoitteen toteutumista. Valmistelussa arvioidaan, miten turvataan veropohja päästövähennysten ja teknologiamuutosten yhteydessä sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisella tavalla huomioiden elinkeinoelämän toimintaedellytykset. Tiekartta luo ennakoitavan näkymän energiaverotuksen kehittymisestä. Työssä otetaan huomioon energiaverotuksen työryhmäraportti. Viimeistään vuoden 2021 lopussa tehdään päätökset niistä tiekartan toimista, jotka aloitetaan hallituskauden aikana.

Päästöihin perustuva kulutusvero ja laajapohjainen pakkausvero

Selvitetään tutkimushankkeena vuoden 2022 alkuun mennessä, millä perusteilla ja millä tavoin kulutuksen päästöohjausta voitaisiin kustannustehokkaasti toteuttaa. Tavoitteena on kehittää elintarvikkeiden ja muiden kulutustuotteiden elinkaaripäästöjen arviointia kulutusverotuksen suuntaamiseksi ilmasto- ja ympäristövaikutukset huomioivaksi. Päästöohjauksen tehokkuuden ja toteuttamiskelpoisuuden kannalta tulee kuitenkin arvioida myös muita ohjauskeinoja kuin kulutusverotusta.

Hallitus käynnistää syksyllä 2020 selvitystyön laajapohjaisesta uusiutumattomista luonnonvaroista tehtyjen pakkausten pakkausverosta. Kiertotaloutta edistävän verotuksen, eli pakkausveron, jätteenpolton veron ja kaatopaikalle päätyvän jätteen jäteveron korotuksen, päätökset tehdään syksyn 2021 ja 2022 budjettiriihien yhteydessä.

Alkoholi ja tupakka

Terveyden edistämiseksi alkoholin ja tupakan verotusta kiristetään.

Lähde: Verotieto Oy