Yrityksille korvaus asiakastilojen sulkemisesta

Yrityksille korvaus asiakastilojen sulkemisesta
Yrityksille korvaus asiakastilojen sulkemisesta

Hallitus esittää, että yrityksille maksettaisiin korvaus, jos niiden toimitilat on lain tai viranomaismääräyksen johdosta pidettävä suljettuina koronavirusepidemian vuoksi. Uusi sulkemiskorvaus koskee pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Isommille yrityksille valmistellaan erillinen tuki mahdollisimman pikaisesti.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 12.4.2021. Yritykset hakisivat sulkemiskorvausta Valtiokonttorista. Haku yrityksille voitaisiin avata toukokuun alussa.

Sulkemiskorvausta voivat saada ravintolat ja muut suljetuiksi määrätyt yritykset

Uusi sulkemiskorvaus koskisi ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä, jotka on suljettu majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetulla lailla 9.–28.3.2021. Ruoan ulosmyynti on kuitenkin sallittua. Ulosmyynti huomioidaan korvauksen määrässä.

Korvausta voitaisiin maksaa myös yrityksille, jotka kunta tai aluehallintovirasto voi määrätä suljettavaksi tartuntatautilain nojalla. Näitä ovat esimerkiksi liikunta- ja urheilutilat ja kuntosalit, yleiset saunat, uimahallit ja kylpylät sekä sisäleikkipuistot.
Korvaus maksettaisiin yrityksille sulkemisajalta, jos ne ovat suljettuina yli 15 vuorokautta. Jos yritysten asiakasmäärää on rajoitettu, mutta niitä ei ole suljettu kokonaan, ne eivät ole tuen piirissä. Nämä yritykset voivat kuitenkin hakea kustannustukea.

Sulkemiskorvaus perustuisi yrityksen kuluihin helmikuussa 2021 sekä ilmoitukseen siitä, kuinka suurta osaa liiketoiminnasta sulkeminen koskee. Palkkakuluista korvattaisiin 100 prosenttia ja muista kuluista, kuten vuokrakuluista, 70 prosenttia.

Palkkakulujen osalta huomioitaisiin maksetut yrityksen työntekijöiden palkkakulut tulorekisterin tietojen mukaan, kohdennettuna yrityksen suljetuksi määrätyille toimipaikoille yrityksen oman ilmoituksen mukaan, prosenttimääräisinä korvattavat työnantajan sivukulut, joiden määräksi hyväksytään 20 prosenttia tulorekisterin mukaisista palkkakuluista, toiminimiyrittäjän ja henkilöyhtiön vastuullisen yhtiömiehen sulkemiskorvauksen vertailukauden palkkakulut yrittäjän eläkelain työtulon mukaan ja yrittäjän eläkevakuutusmaksu ja sairausvakuutusmaksu sulkemisajan vertailukaudelta yrityksen oman ilmoituksen mukaan.

Aiemmin myönnetyt koronatuet otetaan huomioon, eikä tukien enimmäismäärä saisi ylittää 1,8 miljoonaa euroa EU:n valtiontukisääntöjen mukaan.

Mikäli lailla tai viranomaisen päätöksellä asiakastilojen sulkua jatketaan ensimmäisen korvaushakemuksen lähettämisen jälkeen, yritys voi hakea sulkemiskorvausta vähintään 14 kalenteripäivän jaksoissa. Tämä nopeuttaa tuen saamista. Sulkemiskorvauksen vertailukausi pysyisi samana eli korvauksen määrä perustuu yrityksen kuluihin helmikuussa 2021.

Lähde: Verotieto Oy