Valtion vuoden 2024 budjetin veroratkaisut

Valtion vuoden 2024 budjetin veroratkaisut
Valtion vuoden 2024 budjetin veroratkaisut

Valtioneuvosto on julkaisut budjettiriihen keskeiset päätökset (linkki). Seuraavassa veropolitiikan osalta tehdyt päätökset:

Yleistä

Hallituksen veropolitiikalla tavoitellaan kotitalouksien ostovoiman kohentumista, työnteon kannustimien parantumista ja talouskasvun edellytysten vahvistumista. Hallituksen veropolitiikka kannustaa työntekoon sekä yrittäjyyteen ja tukee kotimaista omistajuutta. Hallitus ei päätösperäisesti kiristä kokonaisveroastetta. Hallituksen veroperusteisiin tekemien muutosten verotuottovaikutus kompensoidaan kunnille.

Ansiotulot

Ansiotuloveroperusteisiin tehdään vuosittain indeksitarkistus kaikilla tulotasoilla. Työn verotusta kevennetään asteittain vaalikaudella painottaen pieni- ja keskituloisia. Hallitus on päättänyt tehdä työttömyysvakuutusmaksun 0,2 % alenemista vastaavan veronkiristyksen samana vuonna kuin maksualennus toteutuu, mikä toteutetaan ansiotuloverotuksen indeksitarkistuksen mitoituksessa.

Vuonna 2024 verotuloja kasvattavat muun muassa valtion tuloveroasteikon ylimmän portaan 2 prosenttiyksikön määräaikaisen korotuksen jatko, matkakuluvähennyksen omavastuun korotus ja ikään perustuvan korotetun työtulovähennyksen uudelleenkohdennus.

Työtulovähennys

Työtulovähennystä kasvatetaan, tämä keventää työn verotusta hallituskauden loppuun mennessä keskimäärin lähes 0,5 prosenttiyksiköllä, ja lähes 1 prosenttiyksiköllä noin
20 000–25 000 euron vuosituloilla. Lisäksi vuonna 2025 otetaan käyttöön työtulovähennyksen lapsikorotus.

Kotitalousvähennys

Vuonna 2024 voimaan tulevia verotuloja vähentäviä toimia on kotitalousvähennyksen tilapäisen korotuksen jatkaminen ja kotitalousvähennyksen soveltamisalan laajentaminen kotona suoritettavaan fysio- ja toimintaterapiaan.

Osakesäätötili ja väylämaksu

Vuonna 2024 voimaan tulevia verotuloja vähentäviä toimia ovat myös osakesäästötilin enimmäistalletusmäärän nostaminen sekä väylämaksun määräaikaisen puolituksen voimassaolon jatkaminen.

Kiinteistöverotus

Yleisen kiinteistöveroprosentin alarajaa korotetaan maapohjien osalta 1,3 prosenttiin vuonna 2024. Korotus vaikuttaa niiden 245 kunnan verotukseen, joilla yleinen kiinteistöveroprosentti on tällä hetkellä tätä alempi, lisäten maapohjasta kerättyjä kiinteistöverotuloja näillä kunnilla.

Perintöveron maksaminen

Perintöveron maksuaikaa pidennetään 10 vuoteen vuonna 2024.

Alkoholiverotus

Alkoholiverotusta muutetaan siten, että väkevien alkoholijuomien ja viinien veroa korotetaan ja oluen veroa alennetaan. Myöhemmin kehyskaudella voimaan tulee ostajan verovelvollisuuden laajentaminen alkoholin verkkokaupassa.

Maatalouden vuokratulot sekä tasausvaraus ja metsävähennys

Maatalouden vuokaratulojen verotuskohtelu yhdenmukaistetaan muiden vuokratulojen verotuskohtelun kanssa. Maatalouden tasausvarausta korotetaan vuonna 2024.

Myöhemmin kehyskaudella voimaan tuleva metsävähennyksen korottaminen vähentää verotuloja.

Liikennepolttoaineiden verotus

Liikennepolttoaineiden valmisteveroa alennetaan vuoden 2024 alusta kompensoimaan jakeluvelvoitteen nousu-urasta syntyvää keskimääräistä polttoaineiden hinnannousua kehyskaudella. Tämä johtaa valmisteverotuottojen alenemiseen vajaalla 170 miljoonalla eurolla. Muutos polttoaineiden valmisteverotuksessa on pysyvä.

Lisäksi polttoaineveron CO2-komponenttia lasketaan myöhemmin hallituskaudella 100 miljoonalla eurolla.

Tupakan ja virvoitusjuomien verotus

Nikotiinipussit sisällytetään tupakkaverotuksen piiriin. Myöhemmin kehyskaudella voimaan tulevia verotuloja kasvattavia muutoksia ovat tupakkaveron sekä virvoitusjuomaveron korotukset.

Arvonlisäverotus

Myöhemmin kehyskaudella voimaan tulevia verotuloja kasvattavia muutoksia ovat nykyisin 10 prosentin alennettuun arvonlisäverokantaan kuuluvien hyödykkeiden, lukuun ottamatta sanoma- ja aikakauslehtiä, siirtäminen 14 prosentin verokantaan.

Myöhemmin kehyskaudella voimaan tulevia verotuloja vähentäviä toimia ovat inkontinenssisuojien, kuukautissuojien ja lasten vaippojen siirtäminen 14 prosentin arvonlisäverokantaan.

Ajoneuvoveron perusvero

Myöhemmin kehyskaudella voimaan tuleva ajoneuvoveron perusveron alentaminen
vähentää verotuloja.

Muita verotuloja kasvattavia muutoksia

Myöhemmin kehyskaudella voimaan tulevia verotuloja kasvattavia muutoksia ovat nykyisin kaivosmineraaliveron tason tarkistaminen ja toisen veroluokan käyttöönotto, vinjettimaksun käyttöönotto ja finanssialan bonuskäytäntöjen uudistaminen.

Kehyskaudella valtion verotuloja kasvattaa myös EU-direktiiviin perustuvan suurten konsernien maailmanlaajuisen täydennysveron käyttöönotto.

Lähde: Verotieto Oy