Osakeyhtiön vähimmäisosakepääomanvaatimus poistuu

Osakeyhtiön vähimmäisosakepääomanvaatimus poistuu
Osakeyhtiön vähimmäisosakepääomanvaatimus poistuu

Yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimus poistuu

Hallituksen esityksen pohjalta eduskunnan hyväksymä yksityisten osakeyhtiöiden 2 500 euron vähimmäispääomavaatimus poistettiin ja samalla asunto-osakeyhtiöiden sekä osuuskunnan vararahastointivelvollisuudesta luovuttiin.

Valtaosassa EU-maista on jo luovuttu osakepääomavaatimuksesta.

Muutoksen tarkoituksena on helpottaa mikro- ja pienyritysten toiminnan aloittamista ilman henkilökohtaista vastuuta. Tavoitteena on myös tukea liiketoiminnan aloittamista toiminimen sijasta osakeyhtiömuodossa sekä vahvistaa yritystoiminnan edellytyksiä.

Keskeiset muutokset

Lain muutoksen seurauksena yksityinen osakeyhtiö voi perustaa osakeyhtiön ilman omaa pääomaa. Mikäli yhtiöjärjestyksessä ei ole määrätty osakkeen nimellisarvoa voidaan osakkeista maksettava määrä sijoittaa kokonaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Jos yhtiön osakkeella on nimellisarvo, tulee nimellisarvoa vastaava määrä merkintähinnasta aina merkitä jokaisen osakkeen osalta vähintään nimellisarvon määrään.

Jos yhtiö perustetaan ilman vähimmäispääomaa, niin myös yhtiön rekisteröiminen patentti- ja rekisterihallitukselle helpottuu, kun erillistä selvitystä osakepääoman maksusta ei enää tarvitse liittää kaupparekisteri-ilmoitukseen.

Ennen muutoksen voimaantuloa perustetut yksityiset yhtiöt voivat halutessaan alentaa osakepääomansa osakeyhtiölain mukaisen osakepääoman alentamista koskevan säännöstön mukaisesti. Osakepääoman alentaminen tai poistaminen vaatii tällöin myös velkojainsuojamenettelyn noudattamista.

Lakimuutos ei poista ilmoitusvelvollisuutta oman pääoman negatiivisuudesta. Jos osakeyhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, tulee sen viipymättä ilmoittaa oman pääoman menetys kaupparekisteriin.