Osaomistajan määritelmä muuttuu 1.7.2019

Osaomistajan määritelmä muuttuu 1.7.2019
Osaomistajan määritelmä muuttuu 1.7.2019

Työllisyysrahasto tiedottaa, että osaomistajan määritelmä muuttuu 1.7.2019 alkaen. Lakimuutoksen myötä yrityksessä työskentelevä ei-omistava perheenjäsen katsotaan jatkossa palkansaajaksi, kun häneen sovelletaan työttömyysturvalakia.

Muutos merkitsee sitä, että perheyrityksessä työskentelevästä ei-omistavasta perheenjäsenestä maksetaan 1.7.2019 alkaen palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu. Ennen hänestä on maksettu osaomistajan työttömyysvakuutusmaksu. Vuonna 2019 palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,5 prosenttia palkasta. Maksuvelvollisuutta tarkastellaan palkanmaksupäivän mukaan. Ratkaisevaa on se, onko perheenjäsen osaomistaja sinä päivänä, kun palkka maksetaan.

Käytännössä muutos koskee yrittäjän ei-omistavia perheenjäseniä, jotka työskentelevät perheyrityksessä. Perheenjäsen, jolla ei ole henkilökohtaista omistusta, äänimäärää eikä määräysvaltaa perheyrityksessä, ja joka kuuluu työntekijän eläkelain (TyEL) piiriin, on jatkossa palkansaaja. Perheenjäseneksi katsotaan työttömyysturvalain mukaan yrityksessä työskentelevän henkilön avio- ja avopuoliso sekä samassa taloudessa asuvat sukulaiset suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa (esimerkiksi lapset, vanhemmat ja isovanhemmat).

Sen sijaan perheyrityksessä työskentelevä ja omistava perheenjäsen on jatkossakin osaomistaja, jos osaomistajaa koskeva vaikutusvalta yrityksessä jakautuu henkilön itsensä ja perheenjäsentensä kesken niin, että laissa tarkemmin säädetyt edellytykset täyttyvät. Muutos ei myöskään vaikuta sellaisiin yrittäjän perheenjäseniin, jotka omistavat pienenkin osuuden perheyrityksestä tai ovat yrittäjän eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjän eläkelain (MYEL) mukaan vakuutettuja.

Lähde: Verotieto Oy