Pienhankinnat verotuksessa

Pienhankinnat verotuksessa
Pienhankinnat verotuksessa

Pienhankintojen ylärajoihin korotuksia

Hallitus esittää muutettavaksi tuloverolakia, elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia sekä maatilatalouden tuloverolakia.

Irtaimen käyttöomaisuuden pienhankintojen kertapoisto- ja menojäännösrajoihin ehdotetaan seuraavia korotuksia.  Ylärajaa nostettaisiin nykyisestä 850 eurosta 1 200 euroon. Lisäksi verovuosikohtaisten vähennysten yhteismäärää korotettaisiin nykyisestä 2 500 eurosta 3 600 euroon. Jos käyttöomaisuuden hankintameno on ollut enintään 1 200 euroa sinä vuonna, jona se on otettu käyttöön, verovelvollinen voi niin vaatiessaan poistaa hankintamenon kokonaisuudessaan. Pienhankintoina verovuonna saataisiin vähentää yhteensä enintään 3 600 euroa.

Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi momentti, joka mahdollistaa verovelvollisen kertapoistona enintään 1 200 euron menojäännös. Metsätalouden pienen hankinnan tai menojäännöksen kertapoiston rajan nostamista ehdotetaan nostettavaksi nykyisestä 200 eurosta 600 euroon.

Muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021